Därför är det viktigt att mäta radonhalten i sin bostad och inomhusmiljö. Det enda sättet att ta reda på det är genom att utföra en godkänd villamätning. Om resultaten visar radonhalter över 200 Bq/m³, bör man vidta åtgärder för att minska dessa nivåer.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Denna gas bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller, då bildas en joniserande strålning. Radon kan komma in i våra hus på flera sätt, från marken, från byggnadsmaterial i väggar eller från kranvattnet.

Därför kan radonhalten variera mycket under ett dygn

Det är vanligt att radonhalten varierar kraftigt beroende på tiden på dygnet som mätningen sker.

Det kan bero på våra rörelsemönster, hur vi rör oss och vistas i huset. När ingen är hemma eller på natten när vi sover och ingen rörelse sker blir luftväxlingen mycket liten vilket gör att radonhalten kan höjas. Tvärtom blir det när vi är hemma och rör oss mycket, då ökar luftväxlingen och radonhalten minskar. Installerad/mekanisk ventilation ger betydligt stabilare värden än enbart självdrag.

Vädret är en annan faktor som har betydelse, vid temperaturskillnader och vind kan det uppstå tryckskillnader mellan jordluften och inomhusluften. Det i sin tur orsakar undertryck i huset och riskerar att radonhalten i inomhusluften ökar. Detta har stor betydelse eftersom radon normalt läcker in i huset från markens jordluft.

Några andra faktorer som kan påverka radonhalten kan vara om man använder spisfläkt eller öppen spis. Har man en källare i huset och inte har stängt dörren kan det också göra att radonhalten påverkas.

En årsmedelvärdesmätning är det säkraste sättet för att bedöma risken av radon i din bostad. Mätningen ska göras under 2 – 3 månader inom perioden 1 oktober till 30 april.

Radonhalten kan variera från hus till hus

Markradon, som är den vanligaste källan till förhöjd radonhalt, varierar lokalt med bergarterna och med jordarternas egenskaper. Radonhalten i inomhusluften varierar också beroende på byggnaden och ventilationen. Mycket höga radonhalter har uppmätts i hus byggda på grusåsar.

Husets konstruktion spelar alltså stor roll för hur mycket markluft, och därmed radon som kommer in.